STATUTEN

Nederlandse Organisatie Van Audio-visuele Amateurs (NOVA)

naam en zetel

Artikel 1

De vereniging (hierna te noemen "Federatie") draagt de naam: Nederlandse Organisatie Van Audio-visuele Amateurs (NOVA) en is de voortzetting van de Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers.

Zij is gevestigd te Utrecht.

duur, verenigingsjaar

Artikel 2

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doel

Artikel 3

1. De Federatie stelt zich ten doel:

a. de bevordering van het filmen -op smalfilm, videoband, etcetera- en andere vormen van audio-visuele activiteiten als vorm van vrijetijdsbesteding;

b. de behartiging van de belangen van haar leden op dit gebied.

2. Zij streeft niet naar het behalen van winst ter verdeling onder de leden en staat los van iedere levensbeschouwelijke, politieke of kerkelijke overtuiging.

3. De Federatie tracht haar doel te bereiken door:

a. te functioneren als overleg-platform en samenwerkings-verband van provinciale, regionale en categorale organisaties van audio-visuele amateurs (hierna te noemen "aangesloten organisaties");

b. het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van het filmamateurisme in de ruimste zin des woords;

c. het bevorderen van het effectief functioneren van de aangesloten organisaties;

d. het bevorderen van contacten tussen audio-visuele amateurs;

e. het organiseren van evenementen en cursussen binnen het kader van haar doelstellingen;

f. het aanhouden, vergroten en onderhouden van een filmotheek en videotheek;

g. het ter beschikking stellen van films uit haar filmotheek en videotheek;

h. het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties met dezelfde of een soortgelijke doelstelling;

i. alle overige activiteiten die het bereiken van haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. De geldmiddelen van de Federatie bestaan uit contributies en retributies van de leden, bijdragen van begunstigers, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere al dan niet toevallige baten.

2. De contributies worden ieder jaar voor het komende verenigingsjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

3. Het contributie-systeem wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

4. Alle aan de Federatie toebehorende geldmiddelen en waarden worden, voorzover zij naar het oordeel van de penningmeester niet voor het dagelijks beheer nodig zijn, op een door de Federatieraad aan te geven wijze bij een bankinstelling gedeponeerd danwel op solide wijze belegd.

Leden en begunstigers

Artikel 5

1. De leden van de Federatie worden onderscheiden in:

a. Directe leden: aangesloten organisaties, dit zijn zelfstandige provinciale, regionale of categorale bundelingen van verenigingen en/of natuurlijke personen, met dezelfde of een soortgelijke doelstelling als de Federatie;

b. Indirecte leden: de natuurlijke personen die zijn aangesloten bij de directe leden en door deze worden vertegenwoordigd;

c. Ereleden, te weten zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en door de algemene ledenvergadering op voorstel van het Bestuur of tenminste vijfentwintig stemgerechtigde indirecte leden als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als indirecte leden, doch tellen niet mee bij de vaststelling van de contributie van de directe leden.

2. Natuurlijke of rechtspersonen, die een bijdrage aan de Federatie betalen zonder hieraan op grond van deze statuten rechten te kunnen ontlenen, worden ingeschreven als begunstigers.

Artikel 6

Het Bestuur kan in uitzonderingsgevallen -welke zijn gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement- aan directe leden ontheffing verlenen van de verplichting om het totale aantal indirecte leden voor de contributie-heffing op te geven.

Artikel 7

1. Slechts directe leden kunnen het lidmaatschap van de Federatie aanvragen.

2. Het lidmaatschap kan op elk tijdstip ingaan en loopt, behoudens het in de artikelen 8 en 9 bepaalde, automatisch door.

3. De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden gericht aan de Federatieraad.

4. Om toegelaten te worden dient het aspirant-lid op het moment van aanvraag te voldoen aan de toelatingscriteria, welke in het Huishoudelijk Reglement zijn gespecificeerd.

Einde van het directe lidmaatschap

Artikel 8

1. Het directe lidmaatschap van de Federatie eindigt door:

a. schriftelijke opzegging door een aangesloten organisatie aan de secretaris, tenminste zestig dagen voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar;

b. schriftelijke melding aan de secretaris van opheffing van een aangesloten organisatie;

c. royement door de federatie.

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 9

Royement door de Federatie kan geschieden door de Federatieraad:

a. ingeval van wanbetaling, indien binnen dertig dagen na schriftelijke, aangetekend verzonden, aanmaning niet is voldaan aan de financiÔle verplichtingen jegens de Federatie;

b. ingeval van handelingen in strijd met de doelstellingen en/of het belang van de Federatie.

Federatieraad

Artikel 10

1. De Federatieraad wordt uitsluitend gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties of hun gemandateerde plaatsvervangers.

2. De Federatieraad bepaalt het beleid van de Federatie.

Bestuur

Artikel 11

1. Het Bestuur van de Federatie bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel plaatsvervangers.

2. Het Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Federatie en met de uitvoering van het beleid van de Federatieraad.

3. Twee leden van het Bestuur vertegenwoordigen de Federatie in en buiten rechte.

4. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en waarden van de Federatie. Hij is bevoegd tot het verlenen van kwijting voor gelden, komende aan de Federatie en tot het doen van betalingen namens de Federatie, binnen het kader van de goedgekeurde begroting.

5. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 44 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12

1. Het Bestuur wordt jaarlijks door de Federatieraad gekozen.

2. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet volledig Bestuur behoudt niettemin al zijn bevoegdheden.

Artikel 13

Het Bestuur is bevoegd zich bij te laten staan door adviserende en uitvoerende commissies, personen en instanties.

Vergaderingen

Artikel 14

1. Een (door de wet voorgeschreven) algemene ledenvergadering is een vergadering van de Federatieraad. Deze wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen, en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.

Voorts wordt een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk acht of indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt.

2. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de Federatie, bij brieven, waarin de te behandelen onderwerpen zijn vermeld, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste dertig dagen.

3. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrieven zijn vermeld, kan de algemene ledenvergadering geen besluiten nemen.

Artikel 15

1. In de algemene ledenvergadering worden per jaar tenminste aan de orde gesteld:
a. het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar;

b. de bevindingen van de externe accountant, voorzover benoemd;

c. de bevindingen van de commissie van onderzoek zoals bedoeld in artikel 48 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

d. de verkiezing van de commissie van onderzoek, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het Bestuur;

e. het verslag van de secretaris;

f. het verslag van de filmothecaris en videothecaris;

g. de begroting voor het komende jaar;

h. de contributies en andere heffingen voor het komende jaar;

i. de verkiezing van het Bestuur;

j. de activiteitenplannen voor het komende jaar.

2. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt het Bestuur tot decharge voor zijn bestuur.

Artikel 16

In een algemene ledenvergadering worden voorts de onderwerpen behandeld, welke het Bestuur aan de orde stelt of een direct lid ter behandeling heeft ingediend. Het indienen door directe leden van voorstellen ter behandeling in de algemene ledenvergadering dient bij brief, gericht aan de secretaris van de Federatie, te geschieden en wel zo tijdig dat die onderwerpen in de oproepingsbrief tot de volgende algemene ledenvergadering kunnen worden opgenomen.

Artikel 17

De algemene ledenvergaderingen worden door de voorzitter voorgezeten. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de desbetreffende vergadering door een ander lid van het Bestuur worden voorgezeten, welke tijdelijke benoeming in onderling overleg van het Bestuur ter plaatse kan worden geregeld.

Bij afwezigheid ook van de andere leden van het Bestuur voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 18

Behalve de genoemde algemene ledenvergaderingen, worden de volgende vergaderingen belegd:

a. vergaderingen van het Bestuur;

b. overige vergaderingen van de Federatieraad, minstens driemaal per jaar;

c. bijzondere vergaderingen, naar behoefte, met commissies en andere organisaties.

Artikel 19

De voorzitter der vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

Artikel 20

De notulen van een vergadering worden bij de volgende samenkomst door de betrokken vergadering goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de goedkeurende vergadering. De notulen van de algemene ledenvergadering worden in het notulenboek der algemene ledenvergadering bewaard.

Stemrecht

Artikel 21

1. Bij een stemming brengt een direct lid één stem uit met een gewicht ter grootte van het aantal indirecte leden dat het directe lid in de Federatieraad vertegenwoordigt, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2. Indien de stemming betrekking heeft op Statutenwijziging of Ontbinding van de vereniging, als bedoeld in artikel 23, brengt elk direct lid één stem uit, ongeacht het aantal indirecte leden dat het directe lid in de Federatieraad vertegenwoordigt.

3. Stemming is slechts mogelijk door persoonlijke aanwezigheid van de afgevaardigde van een aangesloten organisatie of diens gemandateerde plaatsvervanger.

4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.

5. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen eenvoudige meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen eenvoudige meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien blijkt, dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen, die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een tussenstemming op een herstemming tengevolge van gelijkheid van het aantal stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het lot.

6. Indien een voorstel zaken betreft, geldt het voorstel bij staking van stemmen als verworpen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

Nadere regelen, de Federatie betreffende, worden in een Huishoudelijk Reglement neergelegd, hetwelk, op voorstel van het Bestuur, door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd.

Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, welke in strijd zijn met deze Statuten, zijn nietig.

Statutenwijziging, Ontbinding

Artikel 23

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde der directe leden vertegenwoordigd is.

2. Zijn ter vergadering, waarin een besluit, als in lid 1 bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet tenminste twee/derde der directe leden vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde directe leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.

3. Een oproeping tot een algemene ledenvergadering, als in lid 1 bedoeld, moet tenminste dertig dagen voor de dag der vergadering worden gedaan.

4. Bij een oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld, wordt toegevoegd een afschrift, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen.

5. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariÔle akte is opgemaakt en verleden; iedere bestuurder is tot het verlijden van de betreffende akte bevoegd.

Artikel 24

1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met inachtneming van artikel 23 lid 1,2,3 en 4;

b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

c. door de rechter in gevallen in de wet bepaald;

d. door het geheel ontbreken van directe leden.

2. Zij, die bij de ontbinding zitting hadden in het Bestuur van de Federatie zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.

3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van directe leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.

4. Omtrent de bestemming van de bezittingen en van een eventueel batig saldo wordt door de algemene ledenvergadering beslist.

5. Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Federatie berusten onder degene, die daartoe door de algemene ledenvergadering is aangewezen.